اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سعید 60,000 ریال 12 آذر 1395
pooya 110,000 ریال 28 آبان 1395
pooya 140,000 ریال 21 آبان 1395
سعید 60,000 ریال 15 آبان 1395
میلاد 270,000 ریال 15 آبان 1395
pooya 230,000 ریال 12 آبان 1395
pooya 50,000 ریال 29 مهر 1395

 

تاکنون مبلغ 920,000 ریال به کاربران پرداخت شده است